سخن

میگویند:شیطان دو ترفنداساسی دربه زانودراوردن ادمی دارد که یکی از انها

نومیدی است.زیرا زمانی که مایوس میشویم دست کم مدتی نمیتوانیم برای

دیگران خدمتی انجام دهیم ومفید باشیم .ترفند دیگر:تردید افکندن دروجود انسانهاست

تا رشته ایمانشان که انها را به خدا پیوند میدهد گسسته شود.

*پس مراقب باشیم که فریب این دو ترفند شیطانی را نخوریم*

/ 0 نظر / 4 بازدید