خدای را گفته ام :

خدای را گفته ام :

                        که آسوده خاطرمان کند

                        ببخشایدمان از عشق،از نور ، از زیبایی

                       و برهاندمان از زشتی !

خدای را گفته ام :

                       بزرگمان کند

                         چنانکه آسمان بر ما حسد ورزد

                         و زمین برای حضورمان تنگ باشد!

خدای را گفته ام....

                        باشد چنین شود!

                        او دوستمان می دارد....

                       بیشتر از اینها....

                                              بیشتر....!

برمی گردم...

/ 0 نظر / 6 بازدید