این قافله عمر عجب میگذرد
دریاب دمی را که به طربمیگذرد
ساقی غم فردای حریفان چه خوری
پیش آر پیاله را که شب میگذرد

 

/ 0 نظر / 4 بازدید