پروردگارم...

پروردگارم لحظه ای به این شکسته دل گوش فراده

ببین که رنج بی کسی درروزهایم چگونه نفوذ کرده

خدای بزرگم دراین دنیا همه چیز برایم آفریدی جزیک گوش که حرفهایم رابشنود

کیست اشک حلقه زده راازچشمان داغ بشوید

کیست حسرت راازنگاهمان بدزدد

کیست لبخندراهدیه دهد

مالاشخورهای پست زمانه ایم که درپی تکه کردن اجساد نحیف عزیزانمان هستیم

 

/ 0 نظر / 11 بازدید