محبوب من .....

هربار که بغض سنگین نیاز، تارهای حنجره ام را مرتعش

ساخت ، زمزمه های دلدادگی سرداده نوای یا رضا را

ساز کرد ، هر بار که ضرب عشق بر ضربان دل و قلبم

زد و چشمانم به باران دلتنگی نشست ....

خواستم خانه دلم فقط و فقط از آن تو باشد افسوس .....

/ 0 نظر / 5 بازدید