نگهبانی

در جایی خواندم که

 

 دیوارهایدانشگاه را بلندتر از دیوارهای زندان ساخته اند

 

خُب حق دارند چون

 

          نگهبانی از فکرها خیلی دشوارتر از نگهبانی از جرم است...

/ 0 نظر / 5 بازدید