"حــ ـال دنیــ ـا "

حال دنیا را بپرسیدم من از فرزانه‌ای
گفت یا آب است یا خاک است یا پروانه‌ای!
گفتمش احوال عمرم را بگو این عمر چیست ؟
گفت یا برق است یا باد است یا افسانه‌ای!
گفتمش اینها که می بینی چرا دل بسته اند؟
گفت یا خوابند یا مستند یا دیوانه‌ای!
گفتمش احوال عمرم را پس از مردن بگو؟
گفت یا باغ است یا نار است یا ویرانه‌ای!
"ابوسعید ابوالخیر"

/ 1 نظر / 12 بازدید
بودن یا...

چه ساده با گریستن خویش زاده می شویم وچه ساده در میان گریستن دیگران میمیریم.. ودر فاصله ی این دو سادگی یک معمای سخت می سازیم بنام زندگی...