بعثت رسول گرامی اسلام مبارک

مبعث پیامبر

شب گشت و تیرگى همه جا را فراگرفت  وز نور ماه دامن گیتى ضیا گرفت

در هفده ربیع به شوق وصال حق
 جا در درون غار حرا مصطفى گرفت

مهد صفا به غار حرا تا نهاد پاى

غار حرا ز یمن قدومش صفا گرفت

/ 0 نظر / 33 بازدید