/ 8 نظر / 4 بازدید
mona

salam che axe nazie jiiiiiiiiiiiiiigggaarreeee

mona

▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐████████▐▐▐▐▐▐▐▐ ▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐██████████████▐▐▐▐▐ ▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐████████████████▐▐▐▐ ▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐██████████████████▐▐▐ ▐▐██▐███▐▐████████████████████▐▐ ▐▐█████▐▐▐██▐▐▐▐████████▐▐▐▐██▐▐ ▐▐▐▐███▐▐▐███▐▐▐▐▐████▐▐▐▐▐███▐▐ ▐▐▐█████▐▐▐███▐▐▐▐████▐▐▐▐███▐▐▐ ▐▐██████▐▐▐▐█████▐████▐█████▐▐▐▐ ▐▐▐████▐▐▐▐▐▐██████████████▐▐▐▐▐ ▐▐▐▐▐▐██▐▐▐▐▐▐████████████▐▐▐▐▐▐ ▐▐▐▐▐▐███▐▐▐▐▐▐▐████████▐▐▐▐▐▐▐▐ ▐▐▐▐▐▐▐███▐▐▐▐▐▐▐▐▐███▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐ ▐▐▐▐▐▐▐▐███████▐███████▐▐▐▐▐▐▐▐▐ ▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐████████████████▐▐▐▐▐ ▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐████████▐███▐▐▐▐▐ ▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐█████████▐███▐▐▐▐ ▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐███████████▐██▐▐▐▐ ▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐██████████▐███▐▐▐▐ ▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐█████████▐████▐▐▐▐ ▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐███████▐████▐▐▐▐▐ ▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐███████████▐▐▐▐▐▐ ▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐█████████▐▐▐▐▐▐▐ ▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐████████▐▐▐▐▐▐▐▐ ▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐████████▐▐▐▐▐▐▐▐ ▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐████████▐▐▐▐▐▐▐▐ ▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐███████▐▐▐▐▐▐▐▐ ▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐███████▐▐▐▐▐▐▐▐ ▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐███████████▐▐▐▐▐▐▐

mona

..*I♥U*•:*¨`*:•ღ[گل]مونا[گل][گل][بوسه][بوسه][بوسه][قلب]•••:*¨`*:•ღ ♥♥♥♥♥♥♥دوست داشتن هميشه گـــفتن نيست گاه سکوت است ♥♥♥♥♥ ..*I♥U*•:*¨`*:•ღ[گل]مونا[گل][گل][بوسه][بوسه][بوسه][قلب]•••:*¨`*:•ღ ♥♥♥♥♥♥♥دوست داشتن هميشه گـــفتن نيست گاه سکوت است ♥♥♥♥♥ ..*I♥U*•:*¨`*:•ღ[گل]مونا[گل][گل][بوسه][بوسه][بوسه][قلب]•••:*¨`*:•ღ ♥♥♥♥♥♥♥دوست داشتن هميشه گـــفتن نيست گاه سکوت است ♥♥♥♥♥ ..*I♥U*•:*¨`*:•ღ[گل]مونا[گل][گل][بوسه][بوسه][بوسه][قلب]•••:*¨`*:•ღ ♥♥♥♥♥♥♥دوست داشتن هميشه گـــفتن نيست گاه سکوت است ♥♥♥♥♥ ..*I♥U*•:*¨`*:•ღ[گل]مونا[گل][گل][بوسه][بوسه][بوسه][قلب]•••:*¨`*:•ღ ♥♥♥♥♥♥♥دوست داشتن هميشه گـــفتن نيست گاه سکوت است ♥♥♥♥♥ ..*I♥U*•:*¨`*:•ღ[گل]مونا[گل][گل][بوسه][بوسه][بوسه][قلب]•••:*¨`*:•ღ ♥♥♥♥♥♥♥دوست داشتن هميشه گـــفتن نيست گاه سکوت است ♥♥♥♥♥ ..*I♥U*•:*¨`*:•ღ[گل]مونا[گل][گل][بوسه][بوسه][بوسه][قلب]•••:*¨`*:•ღ ♥♥♥♥♥♥♥دوست داشتن هميشه گـــفتن نيست گاه سکوت است ♥♥♥♥♥ ..*I♥U*•:*¨`*:•ღ[گل]مونا[گل][گل][بوسه][بوسه][بوسه][قلب]•••:*¨`*:•ღ ♥

mona

..*I♥U*•:*¨`*:•ღ[گل]مونا[گل][گل][بوسه][بوسه][بوسه][قلب]•••:*¨`*:•ღ ♥♥♥♥♥♥♥دوست داشتن هميشه گـــفتن نيست گاه سکوت است ♥♥♥♥♥ ..*I♥U*•:*¨`*:•ღ[گل]مونا[گل][گل][بوسه][بوسه][بوسه][قلب]•••:*¨`*:•ღ ♥♥♥♥♥♥♥دوست داشتن هميشه گـــفتن نيست گاه سکوت است ♥♥♥♥♥ ..*I♥U*•:*¨`*:•ღ[گل]مونا[گل][گل][بوسه][بوسه][بوسه][قلب]•••:*¨`*:•ღ ♥♥♥♥♥♥♥دوست داشتن هميشه گـــفتن نيست گاه سکوت است ♥♥♥♥♥ ..*I♥U*•:*¨`*:•ღ[گل]مونا[گل][گل][بوسه][بوسه][بوسه][قلب]•••:*¨`*:•ღ ♥♥♥♥♥♥♥دوست داشتن هميشه گـــفتن نيست گاه سکوت است ♥♥♥♥♥ ..*I♥U*•:*¨`*:•ღ[گل]مونا[گل][گل][بوسه][بوسه][بوسه][قلب]•••:*¨`*:•ღ ♥♥♥♥♥♥♥دوست داشتن هميشه گـــفتن نيست گاه سکوت است ♥♥♥♥♥ ..*I♥U*•:*¨`*:•ღ[گل]مونا[گل][گل][بوسه][بوسه][بوسه][قلب]•••:*¨`*:•ღ ♥♥♥♥♥♥♥دوست داشتن هميشه گـــفتن نيست گاه سکوت است ♥♥♥♥♥ ..*I♥U*•:*¨`*:•ღ[گل]مونا[گل][گل][بوسه][بوسه][بوسه][قلب]•••:*¨`*:•ღ ♥♥♥♥♥♥♥دوست داشتن هميشه گـــفتن نيست گاه سکوت است ♥♥♥♥♥ ..*I♥U*•:*¨`*:•ღ[گل]مونا[گل][گل][بوسه][بوسه][بوسه][قلب]•••:*¨`*:•ღ ♥

mona

..*I♥U*•:*¨`*:•ღ[گل]مونا[گل][گل][بوسه][بوسه][بوسه][قلب]•••:*¨`*:•ღ ♥♥♥♥♥♥♥دوست داشتن هميشه گـــفتن نيست گاه سکوت است ♥♥♥♥♥ ..*I♥U*•:*¨`*:•ღ[گل]مونا[گل][گل][بوسه][بوسه][بوسه][قلب]•••:*¨`*:•ღ ♥♥♥♥♥♥♥دوست داشتن هميشه گـــفتن نيست گاه سکوت است ♥♥♥♥♥ ..*I♥U*•:*¨`*:•ღ[گل]مونا[گل][گل][بوسه][بوسه][بوسه][قلب]•••:*¨`*:•ღ ♥♥♥♥♥♥♥دوست داشتن هميشه گـــفتن نيست گاه سکوت است ♥♥♥♥♥ ..*I♥U*•:*¨`*:•ღ[گل]مونا[گل][گل][بوسه][بوسه][بوسه][قلب]•••:*¨`*:•ღ ♥♥♥♥♥♥♥دوست داشتن هميشه گـــفتن نيست گاه سکوت است ♥♥♥♥♥ ..*I♥U*•:*¨`*:•ღ[گل]مونا[گل][گل][بوسه][بوسه][بوسه][قلب]•••:*¨`*:•ღ ♥♥♥♥♥♥♥دوست داشتن هميشه گـــفتن نيست گاه سکوت است ♥♥♥♥♥ ..*I♥U*•:*¨`*:•ღ[گل]مونا[گل][گل][بوسه][بوسه][بوسه][قلب]•••:*¨`*:•ღ ♥♥♥♥♥♥♥دوست داشتن هميشه گـــفتن نيست گاه سکوت است ♥♥♥♥♥ ..*I♥U*•:*¨`*:•ღ[گل]مونا[گل][گل][بوسه][بوسه][بوسه][قلب]•••:*¨`*:•ღ ♥♥♥♥♥♥♥دوست داشتن هميشه گـــفتن نيست گاه سکوت است ♥♥♥♥♥ ..*I♥U*•:*¨`*:•ღ[گل]مونا[گل][گل][بوسه][بوسه][بوسه][قلب]•••:*¨`*:•ღ ♥

mona

زود به زود بیا...تا بعد[خداحافظ]

محب ولایت

سلام از حضور گرم و پر مهرتان و از لطف بی کرانتان صمیمانه سپاسگزارم[گل]