شمع دانی به دم مرگ به پروانه چه گفت

 گفت ای عاشق دیوانه فراموش شوی

 

سوخت پروانه ولی خوب جوابش را داد

 گفت طولی نکشد تو نیز خاموش شوی...ر

/ 0 نظر / 4 بازدید