کدام پل در کجای جهان شکسته است؟


 که هیچکس به خانه اش نمی رسد،


 که همه سرگردانند در پی خویش،


  سرگردانند در پی هیچ!!!

/ 0 نظر / 5 بازدید